Üniversite Hakkında

HUK 515 Teminat Szlemeleri 3 0 3
Var olan bir borcun denmesini gvence altna almak amacyla yaplan akitlerdir. Bu szlemelerin temelinde, aslnda baka bir iliki nedeniyle ortaya kan ana borcun denmesini teminat altna alma amac vardr. Teminat szlemeleri kanunda dzenlenmi isimli szlemeleri kapsad gibi; kanunda dzenlenmemi isimsiz szlemeleri de kapsar. Ders ieriini balca teminat szlemeleri olan kefalet, rehin, ticari iletme rehni, garanti, banka teminat mektubu akitleri oluturacaktr.

HUK 514 Yeni Szleme Trleri 3 0 3
Yeni szleme trleri, genellikle gnlk yaamdaki ve ticaret hayatndaki gelimeler sonucunda, taraflarn gereksinimlerini karlamak amacyla, szleme zgrl ilkesine dayanarak yaptklar szlemeler sonucunda ortaya kmlardr. Bu szlemelirin pek ou kanunlar tarafndan dzenlenmemi olan isimsiz szlemelerdir. Bununla birlikte ilerinde finansal kiralama szlemesi gibi kendine mnhasr bir kanunla (Finansal Kiralama Kanunun) dzenlenmi szlemelere de rastlamak mmkndr. Ders ieriini leasing (finansal kiralama), factoring, franchising, tek satclk, tek elden satn alma gibi szlemeler oluturacaktr.

HUK 521 ek Hukuku 3 0 3
 

 • Trk Ticaret Kanundaki Yeri
 • Tarihi Geliimi
 • Hukuki Mahiyeti
 • ekli
 • ekil Eksiklii ve Sonular
 • Muhatap olma ehliyeti (Kabul Yasa)
 • Devri
 • deme
 • demeden imtina
 • Sahte ve tahrip edilmi ek
 • Mddetler
 • Karlksz ek

 

HUK 571 Tketici Hukuku 2 0 2
Tketicinin korunmas hukuku kapsamnda, ncelikle tketici kavram, tketicinin korunmaya olan ihtiyac, bu hususun zel bir kannla dzenlenmesi gerei, 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun kapsamnda tketiciyi korumaya ynelik tedbirler, tketici haklar gibi konular incelenecektir.

HUK 516 zel Hukukta Yorum 3 0 3

I- Kanunun Yorumu
    A- Yorum Kavram
    B- Yorum eitleri
    C- Yorumda Dayanlacak Unsurlar
        1- Kanun Metni
        2- Kanunun sistematii
            a- Sistematik unsur
            b- ekli yorum metodlar
            c- Anayasaya uygunluk
        3- Amasal Unsur
        4- Geree Uygunluk Unsuru
        5- Tarihi Unsur
    D- Yorum Trleri
    E- Yorum eitleri
        1- Daraltc Yorum
        2- Geniletici Yorum
II- Yorum ve Takdir Yetkisi Arasndaki liki
III- Yorum ve Boluk Doldurma Arasndaki liki
 

HUK 518 Sigorta Hukukunda Zenginleme Yasa 3 0 3
 

 • Mal Sigortasnn Temel Prensipleri
 • Agn Sigorta
 • Mterek Sigorta
 • Ksm Ksm Sigorta
 • ifte Sigorta
 • Zenginleme Yasa
 • Sonular

 

HUK 586 Rekabet Hukuku 3 0 3
Piyasa ekonomilerinde ilerliin salanmas ve korunmasnn temelinde yatan kavram rekabettir. Yani piyasalarda ilerliin salanabilmesi, ncelikle salkl bir rekabet srecinin varlna baldr. Bu nedenle kiileri ya da iletmeleri deil dorudan doruya bir kurum olarak rekabet kavramn koruyacak hukuksal dzenlemelere gereksinim vardr. Trk Rekabet Hukukunu dzenleyen temel yasa 4054 sayl RKHKun ve Rekabet Kurulunun Kanunun kendisine tand yetkiye dayanarak kartm olduu Teblilerin incelenmesi oluturacaktr.

HUK 517 Tahkim Hukuku 3 0 3
Milli ve milletleraras tahkim kavramlar, bu kavramlarn birbirinden ayrlmas, tahkime ilikin genel ve zel dzenlemeler ile milletleraras anlamalar, hakem tayini, tahkim yarglamas, hakem karar ve bu kararn icra edilmesi bu ders kapsamnda incelenecek konular arasnda yer almaktadr.

HUK 571 Tketici Hukuku 2 0 2
Tketicinin korunmas hukuku kapsamnda, ncelikle tketici kavram, tketicinin korunmaya olan ihtiyac, bu hususun zel bir kannla dzenlenmesi gerei, 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun kapsamnda tketiciyi korumaya ynelik tedbirler, tketici haklar gibi konular incelenecektir.

HUK 590 SEMNER DERS