Ana Sayfa » Üniversite Hakkında

HUK 515 Teminat Sözleşmeleri 3 0 3
Var olan bir borcun ödenmesini güvence altına almak amacıyla yapılan akitlerdir. Bu sözleşmelerin temelinde, aslında başka bir ilişki nedeniyle ortaya çıkan ana borcun ödenmesini teminat altına alma amacı vardır. Teminat sözleşmeleri kanunda düzenlenmiş isimli sözleşmeleri kapsadığı gibi; kanunda düzenlenmemiş isimsiz sözleşmeleri de kapsar. Ders içeriğini başlıca teminat sözleşmeleri olan kefalet, rehin, ticari işletme rehni, garanti, banka teminat mektubu akitleri oluşturacaktır.

HUK 514 Yeni Sözleşme Türleri 3 0 3
Yeni sözleşme türleri, genellikle günlük yaşamdaki ve ticaret hayatındaki gelişmeler sonucunda, tarafların gereksinimlerini karşılamak amacıyla, sözleşme özgürlüğü ilkesine dayanarak yaptıkları sözleşmeler sonucunda ortaya çıkmışlardır. Bu sözleşmelirin pek çoğu kanunlar tarafından düzenlenmemiş olan isimsiz sözleşmelerdir. Bununla birlikte içlerinde finansal kiralama sözleşmesi gibi kendine münhasır bir kanunla (Finansal Kiralama Kanunun) düzenlenmiş sözleşmelere de rastlamak mümkündür. Ders içeriğini leasing (finansal kiralama), factoring, franchising, tek satıcılık, tek elden satın alma gibi sözleşmeler oluşturacaktır.

HUK 521 Çek Hukuku 3 0 3
 

 

HUK 571 Tüketici Hukuku 2 0 2
Tüketicinin korunması hukuku kapsamında, öncelikle tüketici kavramı, tüketicinin korunmaya olan ihtiyacı, bu hususun özel bir kanınla düzenlenmesi gereği, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler, tüketici hakları gibi konular incelenecektir.

HUK 516 Özel Hukukta Yorum 3 0 3

I- Kanunun Yorumu
    A- Yorum Kavramı
    B- Yorum Çeşitleri
    C- Yorumda Dayanılacak Unsurlar
        1- Kanun Metni
        2- Kanunun sistematiği
            a- Sistematik unsur
            b- Şekli yorum metodları
            c- Anayasaya uygunluk
        3- Amaçsal Unsur
        4- Gerçeğe Uygunluk Unsuru
        5- Tarihi Unsur
    D- Yorum Türleri
    E- Yorum Çeşitleri
        1- Daraltıcı Yorum
        2- Genişletici Yorum
II- Yorum ve Takdir Yetkisi Arasındaki İlişki
III- Yorum ve Boşluk Doldurma Arasındaki İlişki
 

HUK 518 Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı 3 0 3
 

 

HUK 586 Rekabet Hukuku 3 0 3
Piyasa ekonomilerinde işlerliğin sağlanması ve korunmasının temelinde yatan kavram rekabettir. Yani piyasalarda işlerliğin sağlanabilmesi, öncelikle sağlıklı bir rekabet sürecinin varlığına bağlıdır. Bu nedenle kişileri ya da işletmeleri değil doğrudan doğruya bir kurum olarak rekabet kavramını koruyacak hukuksal düzenlemelere gereksinim vardır. Türk Rekabet Hukuku’nu düzenleyen temel yasa 4054 sayılı RKHK’un ve Rekabet Kurulu’nun Kanunun kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak çıkartmış olduğu Tebliğlerin incelenmesi oluşturacaktır.

HUK 517 Tahkim Hukuku 3 0 3
Milli ve milletlerarası tahkim kavramları, bu kavramların birbirinden ayrılması, tahkime ilişkin genel ve özel düzenlemeler ile milletlerarası anlaşmalar, hakem tayini, tahkim yargılaması, hakem kararı ve bu kararın icra edilmesi bu ders kapsamında incelenecek konular arasında yer almaktadır.

HUK 571 Tüketici Hukuku 2 0 2
Tüketicinin korunması hukuku kapsamında, öncelikle tüketici kavramı, tüketicinin korunmaya olan ihtiyacı, bu hususun özel bir kanınla düzenlenmesi gereği, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler, tüketici hakları gibi konular incelenecektir.

HUK 590 SEMİNER DERSİ