Üniversite Hakkında

ANKAYA NVERSTES

RENC TOPLULUKLARI YNERGES

 

BRNC BLM
Ama, Kapsam ve Genel lkeler
Ama

Madde 1- Bu Ynergenin amac, ankaya niversitesi rencilerinin bilimsel, sosyal, kltrel, sportif ve sanatsal etkinliklerde bulunmak amac ile oluturduklar renci topluluklarnn kurulu ve ileyilerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Ynerge, ankaya niversitesi rencilerinin oluturaca btn topluluklar kapsar.

Genel lkeler
Madde 3- Bu topluluklar, yelerinin ve dier rencilerin bilimsel, toplumsal ve kltrel gelimelerine katkda bulunmay, bunlarn aratrc ve yaratc niteliklere sahip bireyler olarak gelimelerine yardmc olurlar.

Madde 4- renci Topluluklar Kltr Hizmetleri Mdrl bnyesinde ve aada belirtilen kurulu ve alma esaslarna gre kurulur ve alrlar.

Madde 5- Kltr Hizmetleri Mdrl'nn grevleri:
a)rencilerin topluluk kurma bavurularn bu Ynergede belirlenen ilkeler dorultusunda deerlendirerek karara balayp Rektrln onayna sunmak,
b)renci topluluklarnn yl boyunca yapacaklar etkinlikleri deerlendirmek,
c)renci topluluklarnn bu Ynerge erevesinde kurulmalarn, almalarn ve kapatlmalarn gerektirecek durumlar denetleyerek gereini Rektrle bildirmektir. 

KNC BLM
Kurulu ve alma Esaslar Kurulu

Madde 6- Bir renci topluluu, konuyla ilgili bir retim elemannn giriimde bulunmas veya konuya ilgi duyan rencilerin bir araya gelerek Kltr Hizmetleri Mdrl'ne bavurusu, Kltr Hizmetleri Mdrl'nn nerisi ve Rektrln onay ile kurulur.
Topluluklara yalnzca ankaya niversitesi'nin lisans, yksekokul, yksek lisans rencileri ye olabilirler. Mezun rencilere fahri yelik verilir, oy kullanamazlar ve grev alamazlar.

Madde 7- renci topluluu yelik koullarna uygun en az dokuz (9) kurucu ye ile kurulur.
Yeni kurulacak renci topluluklar Rektrln onayndan sonra ilerlik kazanrlar.

Madde 8- Her topluluun, etkinliklerinden sorumlu bir Topluluk Akademik Danman, bir Ynetim Kurulu ve bir de Denetleme Kurulu bulunur.

Madde 9- Topluluklar kurulmalarn izleyen ilk on be (15) gn iinde Tzklerini oluturup ye listelerini ve topluluk bakanlarnn isimlerini Kltr Hizmetleri Mdrl'ne tutanakla sunarlar. Tzn hazrlanmasnda Kltr Hizmetleri Mdrl'nn hazrlam olduu rnek Topluluk Tz temel alnr. Mdrlk, gerekli incelemeyi  yapar ve sonucu yazl olarak Topluluk Akademik Danmanna bildirir. Topluluk Tzkleri, rnek Tze ve ankaya niversitesi'nde geerli Ynetmelik ve Ynergelere aykr maddeler ieremez.

Madde 10- Topluluk kurma bavurular her akademik yaryln balang tarihinden itibaren ilk krk (40) gn ierisinde yaplr. Kurulmu olan topluluklar yapacaklar etkinliklerle ilgili taahhtlerini tespit ederek topluluk Ynetim Kurulu seimlerinin bitim tarihinden itibaren krk (40) gn iinde Kltr Hizmetleri Mdrl'ne sunarlar. Bu taahht metinlerinin dnda kalan etkinlikler iin Topluluk Akademik Danman, Madde 16'da belirtilen yolu izler.

Madde 11- renci topluluklar kendi yelerinden ve/veya dier ankaya niversitesi rencilerinden para toplayamazlar. Ancak, Rektrln nerisi ve Mtevelli Heyet Bakanl'nn onayyla topluluklarca dzenlenecek etkinliklere sponsor /mal desteki katks salanabilir.

Topluluklara yelik ve yelikten Ayrlma Esaslar
Madde 12- renci topluluuna ye olmak isteyen renciler disiplin cezas alanlar hari, Topluluk Ynetim Kuruluna dileke ile bavururlar. Bavurular deerlendirilerek karara balanr. Kabul edilmesi halinde yelikleri balar. Topluluk yeleri seme ve seilme hakkna sahiptir.

Madde 13- Her yenin topluluktan ayrlma hakk vardr. Ayrlma dilekesinin Ynetim Kuruluna ulamasyla birlikte, ayrlmak isteyen rencinin yelii der. renci yeniden ye olmak isterse, disiplin cezas alanlar hari 12. maddede belirtilen ekilde mracaat eder.
Ynetim Kurulu, topluluun amacna ters den davranlar iinde bulunan ya da disiplin cezas alan yeleri, gereke gstererek yelikten karr. Karar, Ynetim Kurulunun oy okluu ile alnr. Topluluk Akademik Danman ve Kltr Hizmetleri Mdrl'nn onaylar ile kesinleir.

Topluluklarn Kayt leri
Madde 14- Topluluklar aada belirtilen defterleri tutmakla ykmldrler.
a)ye Kayt Defteri,
b)Karar Defteri,
c)Etkinlikler dosyas (alma program, raporlar ve dier belgeler bulunur),
d)zerine zimmetli malzeme ve/veya demirba olan topluluklar iin Demirba Defteri,

Topluluklarn Kapatlmas
Madde 15- Aadaki gerekelerle ve Rektrlk Makam'nn onay ile topluluklar kapatlabilirler:
a)Her akademik yln ilk iki ay ierisinde Genel Kurul dzenlemeyen topluluklar,
b)Alt (6) ay sresince herhangi bir etkinlikte bulunmayan topluluklar,
c)Kurulu amac dnda faaliyetlerde bulunan topluluklar,
d)Yllk etkinlik raporlarn zamannda Kltr Hizmetleri Mdrl'ne sunmayan topluluklar,
e)Sorumluluk ve ykmllklerini yerine getirmeyen topluluklar,
f)Yaplmasn istedikleri etkinlikleri zamannda Kltr Hizmetleri Mdrl'ne bildirmeyen topluluklar.

Topluluk Akademik Danman
Madde 16- Her topluluun almalarn destekleyecek ve denetleyecek bir Topluluk Akademik Danman olmaldr. Topluluk Akademik Danman:
a)Topluluun alma alanyla ilgili konularda danmanlk yapar.
b)Topluluun niversite ile olan ilikilerinde yardmc olur.
c)Gerekli grd zamanlarda Topluluk Ynetim Kurulu toplantlarna katlr.
)niversitenin tam  zamanl retim yeleri, retim grevlileri ve/veya okutmanlar arasndan kendisinin de onay alndktan sonra Topluluk Ynetim Kurulu tarafndan  Kltr Hizmetleri Mdrl'ne bildirilir. Rektrlke onaylandktan sonra greve balar.
d)Madde 1'de belirlenen amalar dorultusunda ve Madde 9'da belirlenen kurallar erevesinde topluluklar ile ilgili Tzk ve alma programlarnn hazrlanmasn salar.
e)Topluluklarn almalarn denetler. Bu etkinliklerin niversitenin belirleyecei genel ilkeler erevesinde yrtlmesi, topluluklarn niversitenin para, ara-gere ve yer olanaklarndan yararlanmalar iin gerekli ynetimsel giriimlerde bulunur. Olaan artlar ierisinde, Topluluk Akademik Danman tarafndan imzalanmam hibir dileke topluluklar tarafndan Kltr Hizmetleri Mdrl'ne iletilemez ve bu tr dilekeler  ilgili Mdrlk tarafndan kabul edilemez.
f)Ynetim Kurullarnn almalarn denetler ve karar defterlerinin dzenli olarak tutulmasn takip eder. Topluluunun Genel Kurul toplantlarna katlr.
g)Rektrlk tarafndan dzenlenecek Akademik Danman toplantlarna katlarak topluluklar arasnda anlay ve ibirliinin salkl bir ekilde yrtlmesine katkda bulunur.
h)Topluluk tarafndan dzenlenecek her trl konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri etkinliklere davet edilecek kiilerin niversiteye uygunluklarn denetler, bu davetlilere ait isim ve zgemileri kendi deerlendirmesi sonucunda uygun bulur ise etkinlik tarihinden en az otuz (30) gn nce Kltr Hizmetleri Mdrl'ne iletir. Kltr Hizmetleri Mdrl mekanlarn uygunluunu tespit eder ve davet edilecek konuklarn listesini Rektrlk Makamnn onayna sunar. Rektrlk onay alndktan sonra Kltr Hizmetleri Mdrl toplulua bilgi verir ve Topluluk Akademik Danman davetli kiilerle iletiim kurar. Bu davetlilerin niversitedeki davranlarna ynelik her tr sorumluluu danman olduu topluluk ile birlikte stlenir.
i)Topluluun yapaca ve dardan konuk davet edilmeyecek etkinliklere ynelik bavuru dilekelerini, sz konusu etkinlikten en az yirmi (20) gn nce gerekli dzenleme ve izin srelerinin ileyebilmesi amac ile Kltr Hizmetleri Mdrl'ne bildirir, daha ksa sreli etkinlik nerilerini Kltr Hizmetleri Mdrl'ne iletmez.

 

NC BLM
Topluluun Organlar

Topluluk Genel Kurulu
Madde 17 - Genel Kurul, Rektrlkten izin alnarak kurulmu renci topluluunun kaytl yelerinden oluur. Olaan ve olaanst ekilde toplanabilir. Topluluk, ilk Genel Kurul Toplantsn topluluun kuruluunu izleyen ilk bir ay ierisinde, bunu izleyen olaan Genel Kurul toplantsn da takip eden her akademik yln ilk ay ierisinde gerekletirir.
Genel Kurul ilk olaan toplantsnda Ynetim ve Denetleme Kurulu yelerini seer. Olaan Genel Kurul toplants toplam ye saysnn te ikisinin katlmyla Ynetim Kurulunca belirlenen ve toplant tarihinden on i gn ncesinde duyurulan saat ve yerde yaplr. lk Genel Kurul toplantsnda, belirtilen te iki ounluk salanamad takdirde toplant tarihinden be i gn sonra ayn yer ve saatte te iki ounluk aramakszn toplant yaplr.

Olaanst Genel Kurul toplants; Ynetim Kurulunun dmesi halinde veya Ynetim Kurulunun Genel Kurulu toplantya arma karar almas halinde yaplr. Bu toplant iin toplam ye saysnn te iki ounluk art aranmaz.

Topluluk Ynetim Kurulu
Madde 18- Topluluk Ynetim Kurulu, topluluk bakan dahil drt (4) ye renciden oluur. Bunlarn drd (4) asil ye olarak topluluk rencileri tarafndan kendi yeleri arasndan seilir. Ynetim Kurulu iin iki (2) yedek ye de ayn ekil ve seimle belirlenir.
Ynetim Kurulu, topluluun yllk alma programn hazrlar. Rektrln onayna sunar. Onaylanm alma programn uygular. Yl sonunda topluluun alma raporunu hazrlayp Rektrle sunar.
Ynetim Kurulu, topluluu niversite iinde tantarak katlm artrmaya alr.

Topluluk Denetleme Kurulu
Madde 19- Denetleme Kurulu, topluluk yelerinin kendi aralarndan seecei (3) kiiden oluur. Denetleme Kurulu, topluluun her trl almalarn ve ilemlerini denetler. Denetleme Kurulu, retim yl sonunda, denetleme raporunu hazrlar.
  
Topluluk Bakan
Madde 20- Her renci topluluu,  Topluluk Ynetim Kurulu yelerinden birini Topluluk Bakan olarak belirler. Bakan, topluluun kurallarnn dzgn ileyiinden; topluluunun dier topluluklar, Topluluk Akademik Danman, Kltr Hizmetleri Mdrl ve Rektrlk ile ilikilerinden ve bu ilikilerin egdmnden sorumludur. Topluluk Bakan en fazla st ste iki akademik yl bakanlk grevini yrtebilir.

 

DRDNC BLM
Son Hkmler

Uzman ve Teknik Elemanlardan Yararlanma
Madde 21- Her topluluk, gerektiinde Rektrln izniyle kendi alma konusuna gre uzman, teknik eleman ve niversitemiz dndan grevlendirilecek eitmenlerden yararlanabilir.
 
Disipline Ynelik Esaslar
Madde 22- Topluluk etkinlikleri kapsamnda topluluk amalarna ters den veya renci Disiplin Ynetmeliine aykr davranlarda bulunan renciler hakknda Topluluk Akademik Danman, Topluluk Ynetim Kurulu ya da Kltr Hizmetleri Mdrl'nn nerisi zerine Rektrlk Makamnn onay ile renci Disiplin Ynetmelii uyarnca ilem yaplr.
Ayn ekilde, Madde 15'de de belirtildii zere, bir renci topluluunun etkinlikleri kapsamnda ankaya niversitesi Ynetmelik ve Ynergelerine aykr davranldnn saptanmas durumunda, topluluk Kltr Hizmetleri Mdrl'nn nerisi ve Rektrlk onay ile kapatlr.

Yrrlk
Madde 23- Bu Ynerge Senatonun Karar ve Mtevelli Heyetin onay ile yrrle girer.

Yrtme
Madde 24- Bu Ynergeyi ankaya niversitesi Rektr yrtr.