×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ÇÜ Vizyon / Misyon / Ortak ve Temel Değerler

VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER

VİZYON

“İnsan hakları bilincinin yükseltilerek ortak bir anlayışın oluşmasına katkı vereceği, uluslararasılaşmanın sağlanacağı, bilim ve teknolojinin üretilmesi ve kullanılmasında öncü; personeli, öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Üniversite olmayı sürdürmek.”
Çankaya Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler içerisinde saygın konumunu koruma yönüyle çok sayıda hedefe sahiptir. Üniversitemizin kararlılıkla sürdürdüğü 4 unsur üzerinde durulmaktadır.

Yüksek İnsan Hakları Bilincine Ulaşmak
Çankaya Üniversitesi, tüm mensuplarıyla birlikte insan haklarına saygı duyar. Üniversitelerin topluma katkı misyonu taşıması gerektiğinin bilinciyle hareket eden Çankaya Üniversitesi, toplumsal olaylara duyarlı bireyler yetiştirmeyi ve sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Uluslararasılaşmak
Çankaya Üniversitesi kuruluşundan itibaren uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir. Bir üniversitenin uluslarasılaşması, dünyadaki araştırma-geliştirme ve yenilikçi eğilimlerin takibi, karşılıklı etkileşim yoluyla akademik bilginin üretimi ve transferi açısından önemlidir.

Çankaya Üniversitesi, öğrencilerinin uluslararası alanda deneyim kazanmasına olanak sağlayarak, akademik kadrosunu uluslararası gelişmeleri takip etmesi yönünde destekleyerek ve uluslararası iş birlikleri içerisinde yer alarak, uluslarasılaşmayı hedeflemektedir.

Bilim ve Teknolojinin Üretilmesinde, Uygulanmasında Öncü Olmak
Çankaya Üniversitesinin önem verdiği bir diğer önemli konu ise bilime katkıdır. Bir toplumda, üniversitelerin meşrulaşması ve saygınlığı büyük oranda bilime sağladıkları katkı ile gerçekleşmektedir. Bilim, sorgulamayı, daha önce sorulmamış soruları sormayı ve bu soruların cevaplarını bilimsel yöntemlerle elde etmeyi içermektedir.

Bilime katkı, sorgulayan, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmeyi, beraberinde ise çağdaşlaşmayı getirecektir. Çankaya Üniversitesi, her biri kendi alanında donanımlı akademisyenleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gurur Duyulacak Üniversite Olmak
Çankaya Üniversitesi, eğitim gördükleri ortamdan memnuniyet duyan, iş yaşamında yetkinliklerini sergileyebilen nitelikte öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Böyle bir ortamın sağlanması, öğrencilerin üniversiteye ve üniversitede aldıkları eğitime ilişkin tutumunu ve geleceğe bakışını olumlu yönde etkileyecektir.

İşte bu nedenlerle, Çankaya Üniversitesinde öğrenim görmekten mutlu, Çankaya Üniversitesi öğrencisi olmanın gururunu taşıyan, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu nitelikte öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bu dört unsuru birleştiren ortak vizyon doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmeleri açısından Üniversitemizin vizyon cümlesi, akademik ve idari tüm birimlere yol gösterici olacaktır.  

MİSYON
Stratejik Planlamada ikinci önemli unsur örgütte paylaşılan bir misyonun varlığıdır. Misyon, örgütün var oluş nedenidir. “Görevimiz nedir?”, “Ne yapıyoruz?”, “Neden bu sektörde varız?”, “Bizi diğer rakiplerimizden ayıran hususlar nedir?” sorularına cevap verir.

Çankaya Üniversitesinin misyon ifadesinin oluşturulmasında ‘Eğitim’, ‘Ar-Ge’ ve ‘Topluma Katkı’ olmak üzere üç temel görev üzerinde durulmuştur.

Eğitim
Evrensel değerlere sahip, insan haklarına saygılı, farklılıkları gözeten, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisi kazanmış, akademik yönden sorgulayıcı, eleştirel bakış açısına sahip, sorun çözücü, çağdaş bilgi ile donanmış, çalışma hayatında üretken, bilgisini uygulama alanına taşıyabilen, yenilikçi, girişimci, yabancı dille eğitim sonucu uluslararası rekabete katılabilen, yaşam boyu eğitim anlayışına sahip bireyler yetiştirmek.

Bilimsel Araştırma
Alanındaki gelişmeleri takip ederek uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan, öğrendiği teorik bilgiyi güncel teknoloji laboratuvarlarında uygulayarak bilgi üreten, bunu toplumsal faydaya dönüştürebilen öğrencilerle, çalışma hayatına ve topluma katkıda bulunmak.

Bilimsel çalışmaların ilerlemesine olanak vererek üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek, öğretim elemanlarına gerekli desteği sağlayarak teşvik etmek ve tüm çalışanlara verimli bir iş ortamı hazırlamak.

Topluma Katkı
Toplumsal olaylara duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve iş ahlakına sahip bireyler yetiştirmek.

Engelsiz eğitim imkânları sunmak. 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİNİN DEĞER VE İLKELERİ

Çankaya Üniversitesinin benimsediği değer ve ilkeler şunlardır:

 • Akademik Özgürlük
 • Bilimsel Yaklaşım
 • Öğrenciye Destek
 • Topluma Hizmet
 • Demokratik Yönetim
 • Adil ve Eşit Yaklaşım
 • Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik
 • Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık
 • Vatanseverlik
 • Çalışma Disiplini
 • Engelsiz Eğitim
 • Çevreye Duyarlılık